Apologies for any inconvenience caused.
【 System Notification 】
Dear Customer: Hello! Thank you for your love and support for play168. In order to optimize the game experience and services for the majority of users, this site will stop operating on August 1, 2023, and all data will be migrated to the new platform, and the funds in the original account will remain unchanged. Play168 invites you to enter a new experience, thank you for your long-term strong support for Play168, if you have any questions, please contact the official 7*24 hours online customer service in time

【 thông báo hệ thống 】
Kính gửi khách hàng: Xin chào! Cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ play168. Để tối ưu hóa trải nghiệm trò chơi và dịch vụ cho đa số người dùng, trang web này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 và tất cả dữ liệu sẽ được chuyển sang nền tảng mới và số tiền trong tài khoản ban đầu sẽ không thay đổi. Play168 mời bạn bước vào một trải nghiệm mới, cảm ơn bạn đã ủng hộ mạnh mẽ lâu dài cho Play168, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ kịp thời với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 giờ chính thức
Alternatively, please visit our mirror here